Hållbart byggande

Om vår verksamhet – bergmaterialindustrin

Berg- och grusmaterial, så kallad ballast, är material som är helt nödvändiga i samhällsbyggandet med bostäder och infrastruktur.

Totalt säljs runt 70-80 miljoner ton ballast i Sverige som går till framställning av bland annat betong, asfalt och infrastrukturprojekt. Produkterna produceras, krossas och sorteras, i grus- och bergtäkter. 

Användningsområden

Det största användningsområdet för bergmaterial är som konstruktionsmaterial för vägar, järnvägar och annan infrastruktur. Över hälften av landets bergmaterialproduktion används för att bygga vägar. En väg är byggd i flera lager där varje lager har sin funktion och därför ställer olika krav på materialet. Det mesta av materialet går åt till att bygga upp vägkroppen men en stor del används också som insatsmaterial i asfalten där det utgör cirka 95 procent.

Järnvägar behöver mycket bergmaterial. Innan rälsen läggs ut måste en stadig banvall byggas. Den byggs i flera skilda lager med olika egenskaper. Rälsen läggs på slipers som i dag görs av betong. Flygplatser kräver mycket bergmaterial för de olika lagren i start- och landningsbanor, i taxibanor och plattformar. Både betong- och asfaltbeläggningar förekommer.

Drygt en tiondel av bergmaterialet från Heidelberg Materials används för tillverkning av betong och bergmaterialet utgör då mer än 80 procent av innehållet. Betong är en blandning av cement, grus, sten och vatten. Det används för att bygga bostadshus och andra byggnader, broar, dammar, tunnlar och överdäckningar, flygfält, vattentorn och reningsverk. Betong ingår även i pålar, rör, marksten och takpannor. Betongkonstruktioner kan gjutas på byggplatsen eller förtillverkas i fabriker.

Strävar efter resurseffektivitet

Heidelberg Materials Ballast Sverige satsar på resurssnåla tillverknings- och transportmetoder och väljer det minst miljöpåverkande alternativet med hänsyn till funktions-, kvalitets- och kostnadskrav.

Vi strävar efter att använda mindre fossilt och mer förnybart bränsle för att minska utsläpp. Mycket arbete läggs också på att efterbehandla berg- och grustäkter, så att de återfår sin tidigare karaktär eller kan användas för exempelvis industribyggande, fritid eller rekreation. En väl genomförd efterbehandling kan till exempel resultera i en badsjö.

Krossat berg ökar

Krossat berg har under de senaste decennierna ökat i användning för att sedan 1997 överstiga användningen av naturgrus. Mer än hälften av det stenmaterial som numera används i samhällsbyggandet utvinns i bergtäkter. Naturgruset är en ändlig resurs, som man bör hushålla med eftersom tätorternas vattenbehov till cirka 50 procent täcks med grundvatten från rullstensåsar eller med ytvatten som filtrerats i dessa.

Kravet på hushållning med grustillgångarna har stimulerat återanvändning och återvinning av bergmaterial och användning av annat råmaterial än grus och berg. Byggföretag och bergmaterialleverantörer har bland annat utvecklat teknik för återvinning av asfalt och har lyckats uppnå en i det närmaste hundraprocentig återvinningsgrad. Återvunnen krossad betong har med gott resultat använts som vägmaterial.

En förutsättning för att återvunnet material och restprodukter ska få större betydelse som bergmaterial är dock att egenskaperna kan standardiseras och kvalitetssäkras.