Transportband i Riksten

Tillverkning av ballast

Så här tillverkas berg- och grusmaterial.

Från sprängning till produkt

Efter att företaget fått juridiskt tillstånd, kan produktionen börja. Den sker i flera moment:

  • Losshållning: Man tar först bort jordlagret. I bergtäkten måste materialet sprängas eller knackas loss. Grus och sand kan lastas utan sprängning.
  • Matning: Råmaterialet (sprängsten eller naturgrus) transporteras inom en täkt med hjullastare, truckar, dumprar, lastbilar eller transportband. Det tippas i tråg eller fickor och det som skall krossas matas vidare till en kross.
  • Krossning: Genom krossning förvandlas stora stenblock till makadam. Det görs i flera steg av olika maskiner t.ex. käft-, spindel-, kon-, slag-, eller kubiseringskrossar. Olika krossmaskiner påverkar slutproduktens kornform, d.v.s. förhållandet mellan kornens längd, bredd och tjocklek.
  • Siktning och sortering: Vid siktningen fördelas det krossade materialet eller naturgruset i olika sorteringar efter kornens storlek.
  • Lagring: Bergmaterial lagras ofta i öppna upplag, men kan även lagras i silos.

Materialets egenskaper

Bergmaterial har flera viktiga egenskaper som är av betydelse för användningen, exempelvis:

  • Fördelningen av korn i sorteringen
  • Föroreningshalten
  • De enskilda kornens geometri och utseende
  • De enskilda kornens fysikaliska egenskaper (hållfasthet, förmåga att motstå nötning)
  • Förmågan att suga upp vatten

Den som använder bergmaterial som byggmaterial måste veta vilka krav som kan ställas på en viss sortering. Sådana krav finns sammanställda i olika källor, bland annat myndighetsregler, allmänna byggbestämmelser och produktstandarder.

Swedish Standards Institute, SIS, ger ut Svensk Standard (SS) för bland annat bygg- och anläggningsområdet och Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, ger ut standarder för bergmaterial. I Västeuropa utarbetas standarder av European Committee for Standardisation (CEN). För bergmaterial blev standarder klara år 2004 och gäller sedan dess för all offentlig upphandling inom EU.

Transportband och dumper som tippar i krossen.

Ny produktionsutrustning i Riksten.

Hjullastare i Riksten fyller skopan.

Makadam K 8/16

Bergkrossprodukter. Makadam K 8/16

Jehanderlastbil lastas av hjullastare i Riksten

Jehanderlastbil lastas av hjullastare i Riksten. Jehanderlastbil lastas av hjullastare i Riksten