Tillverkning av ballast

Så här tillverkas berg- och grusmaterial.

Från sprängning till produkt

Efter att företaget fått juridiskt tillstånd, kan produktionen börja. Den sker i flera moment:

  • Losshållning: Man tar först bort jordlagret. I bergtäkten måste materialet sprängas eller knackas loss. Grus och sand kan lastas utan sprängning.
  • Matning: Råmaterialet (sprängsten eller naturgrus) transporteras inom en täkt med hjullastare, truckar, dumprar, lastbilar eller transportband. Det tippas i tråg eller fickor och det som skall krossas matas vidare till en kross.
  • Krossning: Genom krossning förvandlas stora stenblock till makadam. Det görs i flera steg av olika maskiner t.ex. käft-, spindel-, kon-, slag-, eller kubiseringskrossar. Olika krossmaskiner påverkar slutproduktens kornform, d.v.s. förhållandet mellan kornens längd, bredd och tjocklek.
  • Siktning och sortering: Vid siktningen fördelas det krossade materialet eller naturgruset i olika sorteringar efter kornens storlek.
  • Lagring: Bergmaterial lagras ofta i öppna upplag, men kan även lagras i silos.

Materialets egenskaper

Bergmaterial har flera viktiga egenskaper som är av betydelse för användningen, exempelvis:

  • Fördelningen av korn i sorteringen
  • Föroreningshalten
  • De enskilda kornens geometri och utseende
  • De enskilda kornens fysikaliska egenskaper (hållfasthet, förmåga att motstå nötning)
  • Förmågan att suga upp vatten

Den som använder bergmaterial som byggmaterial måste veta vilka krav som kan ställas på en viss sortering. Sådana krav finns sammanställda i olika källor, bland annat myndighetsregler, allmänna byggbestämmelser och produktstandarder.

Swedish Standards Institute, SIS, ger ut Svensk Standard (SS) för bland annat bygg- och anläggningsområdet och Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, ger ut standarder för bergmaterial. I Västeuropa utarbetas standarder av European Committee for Standardisation (CEN). För bergmaterial blev standarder klara år 2004 och gäller sedan dess för all offentlig upphandling inom EU.

Ny produktionsutrustning i Riksten.

Hjullastare i Riksten fyller skopan.

Bergkrossprodukter. Makadam K 8/16

Jehanderlastbil lastas av hjullastare i Riksten. Jehanderlastbil lastas av hjullastare i Riksten