Råmaterial och avfall

I alla våra verksamheter arbetar vi för att minska användandet av naturresurser. Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som avfall från andra industrier.

Vi producerar en rad olika bergmaterialprodukter genom att krossa berg eller utvinna sand och grus, med olika kvaliteter för att uppfylla de krav som olika tillämpningar ställer. Berg, sand och grus är inte förnybara resurser. Visserligen är tillgångarna omfattande, men det är en utdragen process att få tillstånd för utvinning och även andra hinder kan blockera tillgängligheten till resurserna.

Våra produkter framställs främst av hårda bergarter som gnejs och granit, som blir hållbara och beständiga komponenter i bland annat betong, asfalt och vägmaterial. Täkternas storlek varierar med produktionens omfattning, geologi, tillstånd och marknad.

Mängden material varierar

Mängden tillgängligt berg, sand och grus varierar beroende på geografi och geologi. Utvinningen av naturligt bildad sand och grus beskattas i Sverige och myndigheterna är mycket restriktiva med att ge nya tillstånd då dessa fyndigheter kan vara i konflikt med dricksvattenförsörjningen.

Vi och branschen i stort arbetar målmedvetet för att ersätta natursand och grus med krossade bergmaterialprodukter. Det största användningsområdet för natursand och grus är betong och ersättningen innebär en  tuff utmaning då krossade produkter kräver mer cement vilket gör och att den färska betongen blir mindre formbar.

Vår utvinningsaktivitet kan också påverka  den biologiska mångfalden, även positivt, i och omkring täkterna, vilket behandlas närmare i kapitlet om Lokal miljöpåverkan.

Avfallshantering på våra anläggningar

Vi följer nationella bestämmelser för avfallshantering på våra anläggningar. Avfall från utrustning och hjälpmedel hanteras enligt lokala föreskrifter.

Tillsammans med betongtillverkaren Lujabetong ökar man medvetenheten bland användarna och tillverkar betong av maskinkrossat berg.

Maskinsand – en naturlig resurs

Grus i hand.

Vera och medarbetare kliver i upplag Jehander Riksten 2016.

Putssand 0-2 art nr 111

Grusprodukter. Putssand 0-2 art nr 111

Vy grustäkt

Vy grustäkt.