Lokal miljöpåverkan

Buller och vibrationer

Tung industri som delvis kännetecknar vår verksamhet orsakar buller och vibrationer i närområdet runt våra anläggningar. Vi arbetar proaktivt för att minska bullernivåerna, bland annat genom att bygga ljuddämpande vallar, kapsla in utrustning och maskiner. En öppen dialog med våra grannar är viktigt för oss. 

Sprängning i närheten av bostadsområden kräver särskild hänsyn och vi strävar efter att spränga på fasta tider och löpande informera om våra planer.

Damning

Vid torrt klimat och vind kan det damma från materialupplag, produktionsanläggningen och från fordonen som rör sig inom täkterna. Vi minskar problemet med damning genom att kapsla in eller placera delar av produktionsutrustning inuti byggnader, sopa vägarna  och genom bevattning av öppna ytor, vägar och viss utrustning.

Vattenförbrukning och grundvattenpåverkan

Bearbetning av ballast kräver liten användning av vatten. På vissa produktionsplatser används vatten för att minska damm från lagring, bearbetning och transport. Somliga produkter tvättas för att ta bort finmaterial och säkra en specifik funktion. Vatten används även för att reducera damm från upplag eller vägar i täktområden.

Vid ett fåtal anläggningar bryter vi under grundvattennivån, vilket gör att grundvatten tränger in i brotten. Vattnet pumpas ut ur brotten och där det är befogat kontrolleras förhöjda nivåer av suspenderade partiklar och kväverester från sprängämnen. Verksamheterna har i allmänhet en högst begränsad inverkan på vattennivåer och kvalitet.