Jehanderjord till Bellevueparken enligt Stockholm Stads krav

Bellvueparken återställd efter tunnelbygget av Norra Länken

Bellevueparken ligger vid södra delen av Brunnsviken och ingår som en del av parklandskapen och naturmiljön inom Nationalstadsparken. Nationalstadsparken omfattar området kring Ulriksdal-Haga-Brunnsviken– Djurgården och utgör ett riksintresse med särskilt skydd i miljöbalken. Det inrättades 1995 för att slå vakt om det historiska landskapet med betydelse för det nationella kulturarvet, Stockholmsregionens ekologi och för människors rekreation.

Norra länkens tunnlar går delvis under Ekoparken och Bellevueparken I och med byggnationen av Norra länkens vägtunnel grävdes Bellvueparken upp under 2012. Tunneln under Bellevue består av en betongtunnel och en kort bergtunnel och är byggd mellan Wenner-Gren Center och Värtabanan.

Schaktgropen i Bellevue återfylldes sedan och i 2013 började Bellevueparken återställas för att återinvigas ett år därpå.

För att bevara två historiskt värdefulla lindar byggde Trafikverket en kortare jordtunnel närmast Bellevueberget. Flera av de träd som togs bort under byggtiden har ersatts med nya, stora träd.

Projektägare: Stockholm stad
Kund: Greens Anläggning
Jordleverantör: Jehander

Jehander levererade ca 3 500 ton av Växtjord för normala markförhållanden Typ A till Bellevueparken från täkten i Ledinge. 

Växtjord typ A är den växtjord som rekommenderas för normala marksituationer. Jorden har en tämligen hög lerhalt vilket ger god närings- och vattenhållande förmåga. Det är denna jord man oftast använder i planteringsytor.

Enligt Stockholm stads utförandekrav ska all växtjord uppfylla allmänna krav för näringsstatus enligt AMA Anläggning 07. AMA Anläggning är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten.

Bellevueparken

  • 2014

    Färdigställd

  • Projektägare: Stockholm stad

    Additional facts

Andreas Lindberg

Företagsförsäljning Stockholm Norr

Platser

Mer information genom att klicka på knapparna