Jehander avslutar planen om en bergtäkt i Ekeby

Det blir för dyrt och tidskrävande konstaterar Jehander, efter att ha analyserat Trafikverkets krav på åtgärder för att etablera bergtäkten i Ekeby i Haninge.

2018 fick Sand & Grus AB Jehander (Jehander) av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) slutligen godkänt på sin tillståndsansökan för en ny bergtäkt i Ekeby, Haninge kommun. Processen hade då pågått sedan 2010 och innefattat överklaganden på vägen.  
 
Bakgrunden till ansökan är den generellt stora efterfrågan på krossat bergmaterial i Stockholmsregionen och i synnerhet den höga kvalitet som krävs för framställning av bland annat betong och asfalt. Planen har varit att Ekeby-täkten ska fylla en viktig lucka på marknaden i den sydöstra delen av Stockholmsregionen. 
 
I samband med domen fastställdes ett antal krav och villkor om trafiksäkerhetsåtgärder vilka måste genomföras innan materialtransporter får påbörjas. Exakt vilka åtgärder som krävs och hur de ska genomföras ska enligt tillståndet fastställas genom samråd med Trafikverket. 
 
Sedan tillståndet beviljades har Jehander haft en omfattande dialog med Trafikverket om möjliga och rimliga lösningar.

Det har nu visat sig att den lösning som Trafikverket idag anser krävs är så pass omfattande att det skulle krävas en ny vägplan, vilket tar åtminstone fem år att få på plats. Dessutom skulle processen och de föreslagna åtgärderna bli väldigt kostsamma att genomföra och Trafikverket anser att Jehander ska stå för hela kostnaden, även om åtgärderna skulle ge en stor standardförbättring för hela vägsträckan och vara till nytta för samhället i stort. 

Kostnaderna i kombination med att man tappar allt för mycket tid i förhållande till sluttidpunkten för tillståndet som är 2034, gör att Jehander nu väljer att inte gå vidare med genomförandet av täktetableringen i Ekeby.

Mats Björkryd

Vd Heidelberg Materials Ballast Sverige

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB Marieviksgatan 25 nb
100 74 Stockholm
Sverige