Ökat antal häckande backsvalor i Jehanders täkter

2017-2018 samarbetade Jehander med BirdLife International och Mälaröarnas Ornitologiska Förening i ett projekt för att kartlägga boplatser för den rödlistade backsvalan. I Jehanders fem medverkande täkter noterades 1 305 bohål under häckningstiden 2018 jämfört med 1 208 bohål 2017. 2019 upprepades inventeringen och man fann då 1 585 bohål.

Syftet med projektet var att konstatera hur backsvalorna mådde i stora industrigrustag och vad som kunde göras för att underlätta backsvalans häckning i sådana miljöer. Under de senaste decennierna har nämligen den rödlistade backsvalan (Riparia riparia) stadigt minskat i Sverige. Det sker i takt med att dess naturliga bomiljöer vid strandbrinkar försvinner. I dag söker sig 90 procent av backsvalorna till sand- och grustäkter för att häcka. Men på senare tid har även antalet sand- och grustäkter minskat.

– Ett övergripande problem för svalorna är att antalet naturgrustäkter minskar till förmån för brytning av bergkross, säger Kajsa Hebeler, Sustainability Project Manager Northern Europe. Eftersom det blir svårare att få tillstånd att bryta naturgrus begränsas möjligheterna för svalorna.

Det är inte tillåtet att ofreda häckande backsvalor. Det betyder att om en grupp backsvalor börjar häcka i en brant i en täkt så måste man låta den vara orörd tills häckningen avslutas. Aktivt skydd vid häckning pågår från maj till augusti.

– Sedan 2011 har HeidelbergCement samarbetat med BirdLife International, som är en av världens största naturvårdsorganisationer. Där ingår också Sveriges Ornitologföreningar.

 

Samarbete med Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Mälaröarnas Ornitologiska Förening har arbetat tillsammans med Jehander för att skapa bättre boplatser för backsvalor i fem av Jehanders sand- och grustäkter i Stockholmsområdet.
– Inventeringar i respektive täkt har gjorts och förslag på förbättringsåtgärder har tagits fram, säger Kajsa Hebeler. Ornitologerna har dessutom levererat en projektrapport som redovisar arbetet som utförts.

Här följer en kort sammanfattning av ornitologernas iakttagelser:

  • I Jehanders fem medverkande täkter noterades 1 208 bohål år 2017 och 1 305 bohål år 2018. Det största antalet bohål återfinns i Löten, vilket gör täkten till hemvist för Stockholmsområdets största backsvalekoloni. 2019 gjordes en ny inventering där man fann 1 585 bohål.
  • Man undersöker om backsvalorna eventuellt kan häcka i krossmaterial. Det visar sig att backsvalorna på vissa platser har börjat häcka i branter av stenmjöl. För att stenmjölet ska fungera som boplats behöver det först ligga lagrat under en period. Risken verkar dock vara större att slänter av stenmjöl ska rasa under häckningen.
  • 75 procent av backsvalorna i Stockholms län häckar i Jehanders täkter, det vill säga ungefär 780 par.