Jehander Enhörna Samråd 2022

Samråd om Jehanders utökade verksamhet i Enhörna, Södertälje kommun

Byggmaterialtillverkaren Sand & Grus AB Jehander arbetar för en ökad återvinning av material för att spara på naturresurser och samtidigt bidra till en mer hållbar utveckling av bygg- och anläggningssektorn. Jehander planerar för en ny process i Enhörna som behandlar och förädlar massor som genererats vid anläggningsprojekt i regionen, och som därefter kan användas i tillverkning av ny betong och asfalt.

Jehander bjuder därför in till ett avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken.

Samrådet omfattar i huvudsak en ansökan om ändringstillstånd för att kunna ta emot en större volym externa massor än vad som sker idag, för återvinning och försäljning samt användning för efterbehandling enligt 9 kap miljöbalken. Samrådet omfattar även en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken avseende bortledande av ytvatten och/eller grundvatten för användning i återvinningsprocessen. Samrådet omfattar också en ansökan om ändring av två villkor, ett avseende dagvattenhantering och ett avseende buller.

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den huvudsakliga miljöpåverkan når du här:

Synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 15 augusti till: 

Bergab
Att: Karin Törnblom
Vretenvägen 12
171 54 Solna
karin.tornblom@bergab.se

För mer information

Välkommen att ställa frågor till Niklas Skoog, Chef för mark och tillstånd Jehander, på tel. +46 31 86 76 15 eller via e-post niklas.skoog@heidelbergcement.com.