Mottagning av överskottsmaterial

Här hittar du information om hur vi tar emot överskottsmaterial såsom jord- och stenmassor, lera, betong, asfalt och berg.

Mottagna material förädlas till nya hållbara produkter för bygg- och anläggningsarbeten samt används till efterbehandling av våra täkter. Genom att återvinna i så stor utsträckning som möjligt minskar uttaget av jungfruliga material och värnar våra resurser.

För att lämna massor på våra anläggningar behöver du ta kontakt med en av våra säljare och lämna information om materialet.

Processen utgörs av följande steg:

  1. Kontakta säljare med förfrågan. Se kontaktuppgifter längre ner.
  2. Säljare återkopplar med offert och länk till formuläret Deklaration av överskottsmassor. I formuläret fyller du bland annat i information om vad det är för typ av material och vart materialet kommer ifrån samt bifogar eventuella provtagningsanalyser och/eller annan relevant dokumentation.
  3. När formuläret är ifyllt och inskickat granskar vi uppgifterna och säljare återkopplar till dig om materialet blivit godkänt.
  4. När uppgifterna är godkända och offerten accepterad är du välkommen in på anläggningen.

Följande anläggningar kan ta emot material:

  Jord- och stenmassor Berg Betong* Asfalt
Bro X X    
Enhörna X X X X
Ledinge X X    
Löten   X    
Riksten X X    
Strömsberg X X    
Sälgsjön X X X X
*Endast spillbetong med känt ursprung från betongproducent.

 

Hitta till våra anläggningar

Mer information genom att klicka på knapparna

Generella mottagningskrav

Vi hanterar generellt massor med föroreningshalter upp till Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning, KM, på alla anläggningar utom Strömsberg där Naturvårdsverkts nivå för Mindre än ringa risk, MRR, gäller som gräns. 

I vissa fall kan det vara möjligt att göra små avsteg från KM med avseende på somliga ämnen då täkternas platsspecifika krav på föroreningshalter skiljer sig marginellt från KM. 

För asfalt får halten PAH16 (summan av 16 polycykliska kolväten) ej överskrida 70 mg/kg.

Avfallslämnaren är i samtliga fall ansvarig för att känna till avfallets ursprung och karaktär, samt klassa avfallet. Vid inlämning av felaktiga uppgifter eller felaktig klassning förbehåller vi oss rätten att på kundens bekostnad klassificera om materialet, hantera och/eller transportera materialet till ändamålsenlig mottagningsanläggning.

Vid frågor om sälj kontakta någon av våra säljare:

Andreas Lindberg

Företagsförsäljning Stockholm Norr

Lars Jönsson

Företagsförsäljning Stockholm Söder

Stefan Gyllenskepp, Företagsförsäljning

Stefan Gyllenskepp

Företagsförsäljning, Gävle med omnejd.

Vid frågor om klassning, kontakta vår recyclingavdelning